Better Investing Tips

พันธบัตรเทศบาล

คำจำกัดความกฎภาษีขั้นต่ำ

กฎภาษี De Minimis: ภาพรวม กฎภาษีขั้นต่ำกำหนดเกณฑ์ที่พันธบัตรส่วนลดควรเก็บภาษีเป็นกำไรจากการขายม...

อ่านเพิ่มเติม

พันธบัตรรายได้อุตสาหกรรม—นิยามของ IRBs

พันธบัตรรายได้อุตสาหกรรม—IRB คืออะไร? พันธบัตรรายได้อุตสาหกรรม (IRB) เป็นตราสารหนี้เทศบาลที่ออก...

อ่านเพิ่มเติม

คำจำกัดความของพันธบัตรการเคหะ

พันธบัตรการเคหะคืออะไร? พันธบัตรหน่วยงานการเคหะหรือพันธบัตรการเคหะ ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบ...

อ่านเพิ่มเติม

คำจำกัดความพันธบัตรรายได้ของโรงพยาบาล

พันธบัตรรายได้ของโรงพยาบาลคืออะไร? พันธบัตรรายได้ของโรงพยาบาลเป็นประเภทของ พันธบัตรเทศบาล ที่เป...

อ่านเพิ่มเติม

คำจำกัดความของพันธบัตรภาษีไม่ จำกัด

พันธบัตรภาษีไม่ จำกัด คืออะไร? พันธบัตรภาษีไม่ จำกัด พันธบัตรเทศบาล ค้ำประกันด้วยศรัทธาและเครดิ...

อ่านเพิ่มเติม

คำจำกัดความพันธบัตรรายได้ยูทิลิตี้

พันธบัตรรายได้ค่าสาธารณูปโภคคืออะไร? พันธบัตรรายได้ค่าสาธารณูปโภคหรือที่เรียกว่าพันธบัตรบริการท...

อ่านเพิ่มเติม

นิยามพันธบัตรอุปสงค์อัตราผันแปร

พันธบัตรอุปสงค์อัตราตัวแปรคืออะไร? พันธบัตรอุปสงค์อัตราผันแปรเป็นประเภทของ พันธบัตรเทศบาล (muni...

อ่านเพิ่มเติม

สร้างพันธบัตรอเมริกา (BABs)

Build America Bonds คืออะไร? Build America Bonds (BABs) เป็นพันธบัตรเทศบาลที่ต้องเสียภาษีซึ่งมี...

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์เทศบาล (MSRB)

คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของเทศบาล (MSRB) คืออะไร? คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของเทศบาล (...

อ่านเพิ่มเติม

stories ig